سلام
پدرام مومنی هستم مدیر مجموعه تکزو
در خدمت شما هستم تا به صورت مستقیم به شکایات شما رسیدگی کنم